Administrace a animace MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

 

Název projektu: Administrace a animace MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011332

Fyzická realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2023

V rámci projektu budou realizovány činnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko vedoucí k naplňování strategie CLLD.

Klíčové aktivity projektu:

  • přípravné, podpůrné činnosti,
  • provozní činnosti,
  • animace strategie CLLD,
  • animace škol a školských zařízení v OP VVV.

Cílem projektu je realizace a naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS MTJ pro programové období 2014 - 2023. Tato žádost o podporu se týká posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro období 2019 - 2023. Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech, aktivizace místního potenciálu, budování partnerství a podpora dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatelstva venkovského regionu. Dále je cílem zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území (podpora podnikatelských subjektů a zvýšení zaměstnanosti v území, podpora jiných služeb, podpora dostupnosti do škol, modernizace škol a vzdělávání na území, podpora památek uvedených v Indikativním seznamu IROP apod).

Realizací projektu dojde
- ke zvýšení kvality administrativních činností MAS
- zlepšení personálních schopností zaměstnanců MAS
- zajištění potřebných kapacit a provozu kanceláře MAS
- v rámci realizace strategie CLLD MAS přispěje k rozvoji území prostřednictvím úspěšně zrealizovaných projektových záměrů

Přínosem projektu je kvalitní a bezplatná poradenská činnost pro žadatele z území MAS. Dalším přínosem projektu je podpora a rozvoj partnerství v území, spolupráce a informační výměna mezi místními aktéry.

Projekt Administrace a animace MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. je spolufinancován Evropskou unií.